Scientific Name Xiphias gladius
Season April-November
Location FAO 21
  • Different Sizes